Saturday, June 25, 2005

Nadhiya

Image hosted by Photobucket.com
This is a story based on true events called "Nadhiya" posted on ekuverin forum by user chaalaaku.

[Chapter] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]


CHAPTER ONE

Dharubaaruge ekuverinney, aharennakee mi forum gai liyaa hurihaa liumeh hen gavaidhun kiyaa meehekeve. Adhi mifadha liun thakun ge sababun Lobeega gadha kandu thakah nukunna enmenah ves varah gina faidhaa thakeh vaane kamah aharen gaboolu kurameve. Mi faharu thi ekuverinnaa mi hissaa kollanee aharenge hayaathugai dhimaavi gina kanthah thakun eh kameh ge vaahaka eve. vaahaka feshigen annanee 1998 ge medhu therey gai Male’ ga 2 jinsu ge kudhin effuraalhegge dhashun kiyavamun anna school eh ge there inneve. Aharennakee eyge kurin lobeege eves thajuriba eh koffai huri meeheh nooneve. Ivenee meehun kiyaa vaahaka thakeve. Fennanee meehun kulhey film thakeve. Eyru loiybakee kobaa kamaa medhu visnun gengulhey varah vure muhimmu ehen kathah hunnaathee ves thochekeve.

Dhuvahakee Male’ ah varah hoonu gadha dhuvahekeve. Gadi akee mendhuru ge udhaas thah enme boduvefaivaa vagutheve. Aharen huree school in nimigen ge ah dhiumah takai rattehi ehen kujjeh ge inthizaarugai huri vagutheve. Aharenge mizaajugai huri uni kameh ge sababun meehaku annan dhen maa gian iru madu kurumakee varah dhen undhago kamekeve. Adhi iru ge hoonu ge sababun mi kamah vaki ithuru faidhaa eh nukurieve. ekuvri rahumaiytheriyaa aa dhimalaah bavaalumuge niyathugai dhekolhah kurakaali kanadaala kanadaala huree eve. mihen huttai elli kalhi akun fenunee school ge mai gate therein maa farikoh hingaafai aharen huri dhimalaah annamundhaa kujjekeve. Ekkuverinney, Aharenge hayaathugai ves efadha dhevana reethi kameh e dhuvahaa jehen dhen nudhekemeve. Holly wood innaa bolly woodun adhi kiyeh tha kuredhi wood in ves mifadha rethi kameh nufennaane kan yageeneve. Haadha havaa reethi kamekeve. Hithah eri eve. mee alhe faheh mi hoonu gadhakamun fenna avaamendhureh noon baa eve, mihen balan hutta ekujjaa aharenge kairin alha* sidi mathin araa obiafi eve. Karin laafaa dhiya iru dhuvi vahakun vefai huri bandu haikan ves filai gossi eve. gomakasthooree ge vas neyngunas eyah vure ves meeru vas dhovaanekan gaimeve. eyna araigen dhiya sidi mahchaaa dhimalaah angahulhuvifai soni vettey haalu balahattain huttaa hey verikan vee aharenge ekuveiyaa fahathu ais burakasheegai jeheema ave. adhi aharen kairee eyna e yoh varah govaa iru angain nubunee keeve tho ehi eve, suvaalah javaabu dhinumuge badhalugai ahannah bunevunee e kujjaa ge vaahaka eve.

Geyah dhamun ves ekuveriyaa kairee e noon vaahaka eh nudhekku neve. Enme fahun ebbas vee aneh dhuvahu hama e gadeegai e kujaa aharenge rahumaiytheriyaa ah dhekkumasheve. Aharenge mi rahumaiyy theriyakee school ge gina kudhin haassa koh anhen kudhin dhanna “Burito” eh kamah vaa thee eyna mikanthakaa eheevaane kameh ves eyna bunjheve . Eyge aneh dhuvaheve. School gai eheceh kiyavey vareh nooneve, 2 minute in 2 minute in hama gadai ah belenee eve. 2 thin fahareggai maths teacher “why are u day dreaming?” ey ves bunjheeve. Eyna ah ves e reethi kan fenijeyyaa eyna kiyavaa dhinun huttaalaa mashaa jehingen day dream kuuraaney bunaanamey ves hitah eri eve. namaves madu madun fothaa dhimaalah balahattain huree eve. gaiy vee hee hen hama gadi las vaahen ves heeve eve. mihen eki class thah nimemun kuri dhigu inthizaaru ves nimijje eve, fahu bell jehumun libunu hih hama jehun bunan ves neynguneve. Avahah gos aharenge malakaa arain dhiya sidi budah gos sifainge meeheh duty ah bahattaafai hurihen mdukollain huttevijje eve. Maa gina iru thakeh nuve ahareneg ekuviyaa ves aissi eve. irukolhakaa gate aa dhimaalaha beleve. Hooru pary gate in vadhey tho eve.inhizaaru ge nimun varah ves fonjheve, kuree dhuvahu fadhain hama sidi aa dhimaalah ehera annanee reyga nidhin mahuroom kolli fari kamana eve. ekuveriyaa kairee eheree ey bunumun eyna ves balaa li eve. adhi e kujjaa ah kiyanee Naadhiya ey bunjheve. “Naadhiya” haadh aretehi namekeve. Adhi ekuveriyaa Naadhiya class ehen kujjeh dhanna vaahaka buni kan enge eve..eyge fahun eyna dhekki eves vaahaka eh mashakah hama eggothakah ves neynguneve. Eyna mahchah dhiumun aharenge rattehi soru kairee aharenge malikaa ge mauloomaatah hoadhai dheyn bunefeemeve. Adhi eyna ves ekamah ebbas vejje eve. nama ves e mauloomaath hoadhaaleh bodu kamun saidhey namey bune e dhuvahu havee ru e libeyne goiy hadhai dheyn kamah ebbas kuruvafeemeve.

[to be continued...]
Post a Comment