Saturday, June 25, 2005

Nadhiya

Image hosted by Photobucket.com
This is a story based on true events called "Nadhiya" posted on ekuverin forum by user chaalaaku.

[Chapter] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]


CHAPTER FIVE

ekuverinney, e dhuvahah fahu aharenge hayaathuge bahaaru moosun feshijje eve, abadhuves hurevenee varah ufalunneve, e dhuvahah fahu aharen dhiya ee eki goiy gothah naadhiyaa aa bahdhalu kuramunneve, mulheen hen ves dhimaavanee naadhiyaa ge school session feshumuge kurinneve, konme dhuvahaku ves egadi ah inthizaaru kurevey goiy ve eve, Hannan ge lavaigai bunaa hen"Inthizaarey othee hih edhey thee...."

mihen ulhelaafai eh dhuvahegge reygandu aharen naadhiyaa ah gulha*laifeemeve, aneh kolhun phone nun vaahak dhekki kujjaa ge adu jehumun e ee naadhiyaa kamah gaboolu kureveune, naadhiyaa kihineh hey ahaalumun heyn fashaafai madukollaa shey mee naadhiyaa ge kokko ey bunjheve, aharennah mihiree vareh vefa eh heyyeve...irukolhakun naadhiyaa phone ah ais vaahak dhakkan fashaifi eve. adu huri gothun eynaa huree varah ahaas vefai kan enege eve, dhe thin jumla ah fahu varah busy ey kiyaafai phone baavvaifi eve. mi kurevunee rangalhu noon kameh kan visnumun varah dhera vegen avahah endhah ashai nidhaifeemeve, aneh dhuvahu aanukoh bahdhlau va athanun naadhiyaa aa dhimaavi eve, enem furthama ves naadhiyaa bunee dhen meege fahun ege ah nugulhumasheve, eynage mamma men hihhama nujeheynethee yola eve. aharen ves varah sorry ey bune dhen nugulha*ne kamuge yageen kan dhineve,

ekuverinney, dhuvas thah hafthaa ah hafthaa thah masthakah badhalu vamun gos naadhiyaa aharenge rattehi kamah 3 mas vejje eve, mihisaabah dhevunu iru ahrennah vanee meehaku meeheh dheke lobiveveyne enme mathee dharaja ah naadhiyaa dheke lobi vevifaeve,afi abadhuves hurevenee naadhiyaa gaathu ahrennaa lobeege gothun gulhumah ahan edheveifa eve, migothun etha faharegge mathin logandu kurimathee rehersal ves jessiejje eve, adhives hama hurevene bunaane rangalhu vaguthakaa jehen dheneve,nuseedhaa koh varah ginain e vaahak ves dheke vijje eve, biteh nagan vee ey hurihaa vaahaka ves dhekiijje eve, mihen gos eh dhuvahu ahaaane rangalhu furusthakaa dhimaavejje eve, konme gotheh viyas heyo kamah rattehivaan ahaifeemeve, naadhiyaa ge moonah bal*alaafai naadhiyaa isdhashah jahaafai hurumun alha aithikoh dhuvvaigenfaanameyhithah eri eve, kuda hindhukolhakah fahu naadhiyaa ahannaa dhimaalah bal*alaifai heeleve, adhi massala eh nethey buneli eve, vee ufaleh bunaakahneynguneve, ufalun gos halheyllavai nugenevuneeves kiriyaa eve, ehaalugai baheh nubunnevifai ma irugandeh vandhen hureemeve, faadakah hevifai naadhiyaa aa dhimaalah balahaittain hurevunee eve, naadhiyaa ves dhen dhanee ey, maadhan dhimaavaanun hey bunelaafai class ah dhaan hinga gatheve, aharen hithah aeri eve, mee anekkaa huvafeneh noon baa eve.

[to be continued...]
Post a Comment