Saturday, June 25, 2005

Nadhiya

Image hosted by Photobucket.com
This is a story based on true events called "Nadhiya" posted on ekuverin forum by user chaalaaku.

[Chapter] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]


CHAPTER SIX

Ekuverinney, meege kurin aharenge rahumaiy theri ekuverinnah lobeege haayathugai emeehunaa dhimaavi kanthah thakaa alha*bal*a iru aharenge naseebu varah rangalhukamaa medhu thi ekuverin dhebas nuvaane kan yageeneve, aharamen alah mi feshi lobeege hayaatahugai ves ehen lobi verin hen gen dhiya ee nuhanu ufalugai ulhemunneve, konmehen romeo and julieat ey nuvatha dhonhiyala aa ali fulhey nubunjhas aharen gaboolu kuranee e ee konme baeh kamugai viyas lobi 2 mwwhun ves ekaku anekaku dheke lobi vejeyyaa enmen ves ulhey nee ehen vane amasheve, ekaku anekaku ge vaahakathah ahaa haalu bal*a 2 meehunah ves ekaku anekakah dhiamaavaa kanthah thah hissa kuraane kamasheve, migothah lobiverin gondu dhoh thakaa kuni ukaalaa gondu thah kairee vaguthu heydha kuraa hen aharmen ve dhiya ee school gai huri library gai hama e ufaa hoadhamunneve, moodhun anna vai nujehunas library gai huri AC in anna vai vaki goheh nooneve, dhooni govaa adu thah neevunas library gai onna hama himey kan fudhe eve, folhuvaane maathakeh nethas library gai huri gandu thah mikamah varah fakkaleve,

ekuverinney mihen dhuvas thakaa hafthaa thah vey thuvamun gos aharamen ge lobi ves eh dhuvahah vure aneh dhuvaheh varu gadha vamun edhiya eve, Naadhiyaa ge mamma nugaboolu nuvedhaanethee aharamen dhiyaee mi gulhun mamma ah naanagave, namaves aharen ge mamma kiyaavarun mamma ge vaan ulhey lhee dharai introduce kohdheyn gendhiya eemeve, mamma ves varah gina vaahaka naadhiyaa aa dhekki eve, dhe kudhin kiyevumah buroo aruvain nuvaane kamah varah nasey haiy dhineeve,

Dhuvas thah faaithuvamun gos aharamen ves test hadhaa school in nimijje eve, , eyge fahun aharamen dhimaavumah ves varah bodethi badhalu thakeh athuvejje eve, nama ves dhe meehun ves dhiya ee aharamen dhemedhu oiy lobi ithurah varugadha kurevey tho bal*amunneve, naadhiya abadhuves annanee konmes rattehi kujjeh ge ge ashey kiyaafa eve, aharane ves naadhiyaa aanmukoh anna gadee gai konmehen hadhaafaives geygai hurevey tho balameve, dhuvas kolheh fahun mi gothah aharamen aadha vejje eve, holhu dhoo abudulla ge lavaigai bunaahen “Lobin gulhey dhe hitheh safun, vaki kurevi dhaane tho” eve.

Aharamen 2 meheun ge test ge natheejaa thah libijj eeve, aharenge natheeja varah ves ranagalheve, naadhiyaa ge natheeja ves hama ehaame ranagalheve, eki mainbafain emeehunge dharinge mustaqbal*a medhu hiyaalu thah hunnaanee eki goiy thakah kah noon tho eve, aharen ge mamma course akah apply kurumah baaru elhi iru naadhiyaa ge mamma nimmafaai othee naadhiyaa male’ in vazeefa akaah dhiumasheve, anehhen bal*a iru evee goiy maa ranagalhey hithah eri eve, aharen course ah furan dhen naadhiyaa aa dhimaa vun ithurah fasey ha vaanetheeve, namvaes kan dhimaa kuree aharamen ummeedhu kuri gothakah nooneve.

[to be continued...]
Post a Comment