Saturday, June 25, 2005

Nadhiya

Image hosted by Photobucket.com
This is a story based on true events called "Nadhiya" posted on ekuverin forum by user chaalaaku.

[Chapter] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]


CHAPTER EIGHT


Test ves nimijje eve, male' ah dheveyne dhuvahakah kemmadhuvefai hureemeve, ekun naadhiyaa ge e-mail eh ves nulibey thee aa ves ekuga eve, male' dhaan vaa irah mamma menashaa naadhiyaa ah rangalhu hadhiyaa badhiyaa gathumugai avadhi nethi aharen ulhuneemeve, furan othee enem 3 dhuvas kamah vumaa eku msn chat akah ves nuvannameve, eyah vure ves maa busy e ee eve,

dhaa dhuvas ais jehijje eve, rattehi kujjeh ge carugai airport ah gos chekin kollain boat furaagadi eh ge inthizaaru gai ineeemeve, boat nattaalaifi eve, miyoh haa dhuvahu kuramun anna inthizaaru nime mun annaa thee aharen inee varah ufalunneve, male' gos ulhey ney ufaa veri gothuge hiyaalah gellifa eve, naadhiyaa ge mamma menah dhen ingunas goheh nuvaane kamah visnainneve, aharen ummeedhu koh gen huree aharen mammaa yaa eku naadhiyaa ves aharen bal*a hunnaane kamasheve, ehenvejyyaa kihaaves rangalhu noon eheyyeve

boat male' jassaifieve, customs in clear vegen nukiuiy iru mamma men aharenge inthizaaruagai thibbeve, avah gos mamma gaigaa bahdhaalaafai naahdiya huri tho dhe faraathah bal*a leemeve, namves naadhiyaa fennaakah netheve, ehen kamkun ehen enmenaa salaam kolla dhonjhaa dhimaalah misraabu jahaifeemeve, dhaa gothah naadhiyaa men ge ah dhaan vee ey ves hitha eri eve, namaves mamma dhera vedhaanethee ehen nuhedheeve ge ah gos fenvaraalain kai nimunu iru huree mendhurun anburaafa eve, mamma kairee eba ananmey bunafaa naadhiyaa ah gain dhin angoti hifain ege ah misraabu jahaifeemeve,

slaam govaala mrrhsku nukuthumun naadhiyaa ulhuvvaa tho ehemun "naadhiyaa mihaaru ulhenee eyna firmeehaa geyga!!!", ey bunumun heevee hoonu garu dhiya ehcheh meymahchah jehi heneve, yageen kolllan vegen Fathmath Naadhiyaa ey buneemaves libunee eh javaabekeve, ekuverinney, hih varu libunee dhen enme suvaaleh kolla sheve, e ee mihaaru ulhe akee kobaa tho eve, javaabu libumun e gein nukumefai faarugai lengi leemeve, evaguthu heevee bo falahin gos dhaane henneve, ethah haas suvaaleh bolu therey gai enburi gatheve, e ee hama hagee gaiy baa vee, noonee mashah surprise eh dheyn ulhenee kee noon baa eve, gaimuves e ee april fool day evves nooneve,

ekuvrinney hama ranglhah ves e dhuvahu ahanna rovuneve, meehaku hithuga jeheyne varah e dhuvahu hithuga jehuneve, geyah gos endhugai ovegen visnunee kihaa varakah kameh ves neyneg eve, enme fahu aharen nimemee kan vee goiy belumah naadhiyaa ulhey ge ah dhiumasheve, moonu dhovelain taxi akah aragin naadhiyaa mihaaru ulhey kamah buni geyge adress dhineemai caru gos madukollee artificial beach kairee huri ge eh kairi asheve,

carun nukume bal*ali iru e ge akee varah reethi koh 3 buri ah hadhafai huri egekeve, ge ah vadhe salaam govaa lithana nukuiy meehakee mi yoh haa dhuvahu huva fenugai dhekunu moonu ge veriyaa eve, aharen hama fenumaa ekeu dhuvefai ai aharen athugai hifaafi eve, evaguthu aharen huri haalun huree eiy dhamaiganevey gothakah nooneve, aharen hama ekahchekey ves nubunevi huttaa naadhiyaa romun eyna egein gendhaashey bune aadheys kuran fashaifi eve,

aharen ves huree vaanuva neyngi bas huttifa eve, eve, adhi kihineh hey mi vee bunee ma naadhiyaa vee goiy kiyaa dheyn fetti eve, kan vefai oiy gothakee naadhiyaa ge mamma huree naadhiyaa dhevaane meeheh kanda alha* nimmaafa eve, dhefaraathu aailaa in ebbas ve nimifa eve, evaahaka naadhiya gaathugai bunumun naadhiyaa furtahama ekamah dhekolhu hedheema ves mamma yaa bappa rulhi ais vaahaka nudhekkan fesheema ekan kuree kamu gai bunjheve, namaves adhives lobivanee haaren dheke kaugai bunjheve, e hurihaa vaahaka thekh adu ahaafai aharen bunaanee keekey heyyeve, naadhiyaa kuvveri eh nooneve, eyna eheree enme furathama dhuvahun ves feshigen vamun ai lobi dhama hattamunneve, eyna kuri haa ves kamakee eyna ge mamma aa bappa ge bas ehumeve, aharen gathu keevve tho nubunee eheemaa bunee test hadhamun dhathee eyna yaa hedhi aharenge hurihaa kameh halaaku kollan beynun nuvee kamah bunjheve,

ekuverinney, aharenna ehen meehaku dheke nuve vey varah lobi vafei mihree meehegge ainbeh dheke eve, varah ves dhera eve, hithaamaige kolhe netheve, kithanme loiybeh veenamaves meehegge aiynbakaa egothah gaiy vumakee nuhanu bodu faafa ekeve, aharen ge aiy naadhiyaa ge athun dhamaigatheemeve, adhi aharen ge hih amilla ah kathilamun aharen mathin handhaan nathaalashey bunefai egein nukutheemeve, ekuverinney, aharenge alathu lobi nimigen dhiyaee insaafun tho eve, lobee gai ufaa dhey iru ekmah aevareh netheve, namaves nuvisbey kamakee hithaama thah eygai dhakkaa iru eyah vure dhen goheh dhen nuvaane kameve, namaves minavrah eemaan vaan vaane noon tho eve, mi kanathah hithun filuvaalan varah masakkaiy kureemeve, namaves aharenge huvafenuge raanee huvafenun nufenna dhuvaheh varah madheve, varah masakkaiy ves kureemeve, mamma ekamah varah nasey haiy dhineve, ehen kudhin ves thibeyney kamaa ekamaa dhera nuvumah hih varu dhineve , mamma ah takaa ves ekan vey tho beleemeve, namaves handhaan nahtha eh nuleveune,

mihaaru e haadhsiaa ge fahu ethakeh aharu faaithuvejjeve, e dhuvahah fahu naadhiyaa nufenunas naadhiyaa ge haalu aharen midhanee balamunneve,aharen abadhuves naadhiyaa ah heyoedheynameve, gulhun bahattan ves beynumeve, mihaaru naadhiya bandu bodeve, male' gos baby dhekilan dhaanameve, namaves rattesseh ge haiysiyyathunneve.

[ the end ]
Post a Comment