Saturday, June 25, 2005

Nadhiya

Image hosted by Photobucket.com
This is a story based on true events called "Nadhiya" posted on ekuverin forum by user chaalaaku.

[Chapter] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]


CHAPTER TWO

Ekuverinney, edhuvahu geyah djiya gothah endhugai osho vegen Naadhiyaa aa medhu hiyaalu kuran othee eve, mihen ovvaa mamma kotari ah vadhe kaan annaashey bunumun kaa meyzu kairi ah gos, garudhiya bo thattah bal*alum ves mi fennanee Naadhiyaa ge mooneve, lo fuhelaafai baiythattaa dhimaalah bal*alumun ves mi fennanee hama Naadhiyaa eve. mihen thashai thakah gellifai huttaa mamma vadhefaa kaa hih nethee hey ahaalafia eve, kaa hih nethey bunefiyyaa ithuru suvalu thakakaa kuri mathi laan jeheynethee kudakoh varu balvefa ey bune baiythashin ethikolheh alahin eh suvaa anga ah lain hafaala hafaalaa indhevunu ireh ves neynge eve.

ekuverinney, loiybakee meehun moya kollaa ehchekey bunaa vaahakaige thedhukan e dhuvahu visnuneve, e dhuvhu bicycle ah arain school vashai 7 buru jehuneve, sikundi ah nuvisnunu kamakee kithanme varakah buru jehiyas Naadhiyaa school nunimenees nufennaane kameve, mihen gos mi kurevenee beykaaru kameh kan reykaalumun aharnege ekuveri “Burito” geya dhimaalah misaraabu jeheemeve, eynayaa gos vaahaka dhakkaalaumun dhin lafayakee school nimey gadee Naadhiyaa fahathun ulhey ge eh belumahtakai dhiumeve,

ekuveriiney, libunu lafaa ge mathin geyah gos mamma lavvaa athuga oiy enme reethi gamees isthirikuruvaigen laigen, 2 burah scent jahain school ge session nimey gadeege 45 minute kurin school budu gai thayyaarah hureemeve. Mi hen huttaa rattehi ehen 3 kujjaku ves hama aharen huri hisaabah aissi eve, enmen ves mi thibee konmes kujjeh ge fahathun mugoli elhumah takai kan visnumun kudakoh hini anna goiy ves vi eve, namaves mivarun ves Naadhiya ulhey ge eh hoadhunas mee kihaa bodu kuri erumeh dheh tho eve. School ge session nimi addu atoll ga ulhey dhondheeni bai gandeh hen eki kudhin eki dhimaalah misraabu jahafai hutteve, aharen ves kalhi ehthaa nubahattaa nukunnaa enmenge moonu thah scan kuramun, naadhiyaa feney tho balamungendhiyaee meve, maa gina iraku hunnakah nujehnueve, ehera nukunnanee aharnege farai malaka eve, avahah bandu ethere ah jassaalaa mey hashi fulha* kollaafai fahathun hingai gatheemeve, erey ge naseebeh neh kan furthama ingen feshee Naadhiyaa gos enmefurathamves one way egge idhikolhah vaneemeve, 2 faraiy bal*alafai maves Naadhiyaa fahathun bicycle hifain emagah vadhejjai meve, maguge medhakaa hama ah dhevunu thanaa kamaku dhaakah netheve, kuri mathin dhakkaa lee Police baheve, gaiy birun vee nuvee ves neynguneve, Tom and Jerry gai Spike Tom fahaa dhuvvaigatheemaa vaa hen maves alha* ithikoh bicycle amburaalafai dhuvaalaifeemeve, fhathun poilice jip ais ari mahchah araa bicycle bahthi kobai tho ahaifi eve, Naadhiyaa ge kanthakaa visnan hadhaigen aadhevunu iru mashah mivanee bahthi nulai aadhevi fa eve, geinfai huri birun 2 kamu haajathah kiriyaa nugos huri haalu, angainves nubunevi gabu vefai hureveune, sifainge meeha ah ves aharen huri haalu fenifai hamdharu dhee vee thicheve, faibaigen dhaashey bunefai jip dhuvaalaaifi eve, kiriyaa ey mi slaamaiy vee hithaa avahah gos kalhuvakaru misikithah araa dhevvi rahumathah shukuru koh dhuvaa nimmaalee naadhiyaa libey tho dhuvaa eh koffa eve.

[to be continued...]
Post a Comment