Saturday, June 25, 2005

Nadhiya

Image hosted by Photobucket.com
This is a story based on true events called "Nadhiya" posted on ekuverin forum by user chaalaaku.

[Chapter] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]


CHAPTER THREE

Eyge aneh dhuvaheve, school ah gos furathama ves belee rahumaiy theriyaa aa dhimaavey tho eve, eyna huree hurihaa mauloomaatheh hifain aissa eve, Nadhiya akee male’ kujjekeve, address aa phone number ves libuneve, adhi mashah introduce koh ves dheynamey buneema vee fufaluge kolhhe netheve, “Burito” ah mashah koh dhin mi kanthah thaku ge badhalu dheynamey buney keumeh dheynves buneemeve.

Ekuverinney, gadi kairi vee varakah hithah vannamun dhiya nuthanavas kamaa haas kan dhiya ee ithuru vamunneve, Naadhiyaa mashaa vaahaka nudhakkaifiyyaa vanee kihineh baa eve,mikahala kithanme kanthah thakeh hithu there ah vadhe furaalaifi eve, “Like” nuvejeyyaa Shammoo hedhihen jeebun kothalhe nagaa fas rufiyaage gulha dheyshey buneveykah ves netheve, introduce koh dhinun othee school ga viyyaa eve, miadhu mi vee dhimaa idhikoheve, mikanthakaa medhu visnan huttaa mi yoh school nimunee eve, haasvefai huri varun huree meynubai koh hodu lava dharaja ah gosafa eve, naseebakun e dhuvahu interval gadee huree ehecheh nukai kamun naadhiyaa kurimahchah hodu nulveyne kan yageeneve, birun viri viri ekueriyaa aa bahdhalu kuran buni thanaa hama ah gosseemeve, mamma abadhuves bune eve, ladhakaa hedhi thadheh nufilaane eve,

kanthah thah vaanee kerigen ekan thakaa kurimatheleema eve, ehen kamun hih varu kollaafai mashaa “Burito” dhemeehun naadhiyaa menge inthizaarugai thibeemeve, vaguthu jehijje eve, plan aa eggothah 2 kudhin gate in vaiy than fenijje ve, “Burito” ge molhu kamaa medhu ma hama antharees vi eve, dhe kudhin ais aharemenna kairivefai “Burito” rattehi kujjaa “burrito” aa vaahak dhakkan fetti eve, aharen huree hurevunu than ves neyngifa eve, mihaabodah meehaku dheke gayaa vejeyyaa ehen ves vane dheh tho eve, kurimathin mihira fennanee gaimuves dhuniyemathee kameh nooneve, kairin bal*alee maa adhi vakin reethi hen heeve eve, Ali Rameez ge lava thakun ekiyaa reethi kamkee mee ey hithah eri eve, ehera lolekeve, sindbad 7 kandu gai dhathuru kuriyas e loluge fun kan eyna ah vazan kureveyney kameh lafa eh nukureve eve, ehera reethi thun fathekeve, kurehun theriyakah ves efadha furihama kameh nugenevey ne eve, hangadu ehaame reethi vefaa saadhaa eve, aharen kalhijaha nula balahattain hureema kanneynge eve, kudakoh heelaafai is dhashah jahaali eve, Maiyklalaange kulhadhun vantha ey hithah eri eve, Naadhiyaa ge lolu ge there ah gembemun dhanikoh aharen sissain dhiya ee aharen ge rahu maiy theriyaa aharenge namun govaalumunneve, evaguthu Nadhiya ge rattehi anhen kujja huree salaam kollumah takai aiy nagainneve, avahah eynaa ya salaam kolli thana hen mee Naadhiya ey kiyaa aharumenneh Naadhiyaa tha’aaraf koh dhineve, adhi, naadhiyaa ves kudakoh heelaafai aiy nagai salaam kollaiafi eve, e athuge ehravaa madu kamekeve Bodubeybe Baalees hadhan gen gulhey kafa role ekey hama thafaatheh netheve, kithanme varakah siafa kohdheyn ulhunas thi ekuverinnah ves aharen mi bunaa aslu maana dheyha vaanee Naadhiyaa aa salaam kollumunneve, Naadhiyaa aharenge haalu ahaalumun hee vee finifenun meehaku hithugai bodndithan kolliheneve, mihaakah haavarashey haalu rangalhu vaanee bunan ulhenikohirukolhah ivunee bell jehi adeve, ai ruilhi eh vee fooossheh bunaakan neynegeve, naadhiyaa eynaage rahumaiytheriyaa ekeee hingai gen fi eve, rulhi ais gn dhaa gothah gos hurihaa belleh ge vaa thah kandaalafaanamey ves hitaha eri eve, namaves jehunee supervisor ah fenumuge kurin avahah school in nukunnaaasheve, edhuvahu ekkoh dhiya ee naadhiyaa eku mi heydhakoolevunu kuda vaguthu kolha*medhu visnamun eyge hihhama jehun hoadhamunneve.

[to be continued...]
Post a Comment