Saturday, June 25, 2005

Nadhiya

Image hosted by Photobucket.com
This is a story based on true events called "Nadhiya" posted on ekuverin forum by user chaalaaku.

[Chapter] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]


CHAPTER FOUR

Dharu baaruge ekuverinney, dhuvahakee hafthaa bandhuge dhevana dhuvaheve, aharen othee kuree dhuvahu football kulhen gos ulhumuge thereygai idhikolhu team ge kulhun theriyaku jehi tackle eh ge sababun fayah thadhuvaathee beys ungulhain endhuga eve, mihen ovvaa mamma kotari ah vadhe school gai extra class oiy kan handhaan koh dhineve, Extra class ah nudhevey ney ekey bunakaah ves nukurenuve, e e kuree rey theyo dhamaa dhemun evarah lecture ais otheema eve, evarah football kulhen nudhaashey bunefa ovvaa gosfaivaathee vee, ehen kamun varain fothakaa galameh hifain extra ah gosseemeve, dhiya iru school there in aadhayaa hilaafu halaboli kameh faahaga kureveuneve, rangalhah habaru balaali iru e dhuvahakee school ge Dhivehi dhuvaheve, ethanah gosiyyaa ein kameh ga baiveri vaan jeheynethee aharen belee veehaa ves avahah class ah dhevey tho eve, class nimigen thiriyah faibaigen ai magu mathee aharenge house captain ah aharane fenijje eve, adhi ais miulhenee kudhin madhuvegenney kulli mauloo ah vaahak dhekkumuge mubaraathugai baiveri vevi dhaanetho esseve, vagutheh nethey bunan hama anga hulhuvaali thanaa fahathun aharenge malakaa Naadhiya gos house captail dhekki class room akah vaiy than fenijje vee, mee rangalhu furusathekey heekoh aan ekey avaha gos class room ah bo koppaalaifeemeve.

Ethaagai baeh teacher innaa kudhin thakeh thibaa fenuneve, adhi ethanuneh teacher ais kon house eh hey bunee ma house ge nan bunumun avahah vannaashey bunjheeve adhi aharenge nan note kolli eve, mubaaraiy feshijje eve, faharaku kujjeh kurimahchah gos meyzumathee huri thah takun gandu kolheh nagai vaahaka dhakkan fashaifi eve, 2 kudhinnah fahu dhen eree aharenge malikaa eve, Naadhiyaa vahaka dhakkamun dhiya iru aharennah hurevunee kalhives jahaa nulaa naadhiyaa ah balahattai geneve, ahren mee e thanun judge eh nama Nadhiya ah full maks dheyney kan yageeneve, ehaa ves molheve, naadhiya fahu dhen vaahak dhakan jehunee aharennasheve, faahana ashey kiyaafai nukunnan ves hithah eri eve, ekamku naadhiyaa kurimathee findi akah vejeyyaa varah sakaraiy vane thee gandu kolhu naga akiyaaleemeve, libunu mauloo akee “aharen dhuniyegai huri enme mussandhi meeha ah vejjenama?” meyzu kairi ah huttifa hithaa ari eve, ehen vejje nama nadhiyaa aai indhegen dhemeehun ekee fuvammulaku kulheegai gandu vareh alhain ulhey namey bunefaanamey hithah eri eve., adhi nan husvaa varah javaahiraa gahanaa genes naadhiyaa gee ehera retehi kan ithurah furihama kollaanamey bunanves hithah eri eve, namaves dhulakah ebas thah genna e ee rangalhu vagutheh noon dheh tho eve, mauloo ah insaafu kuramun varah vaahaka ehkkeemeve, rajjeyge meehun hajjah gen gos dheynamey bune free scholarships ves dheynamey bune adhi dhuniyein fageeru kamaa bandu hai hoonukan nahthaa laanmey ves bunevuneve. aharenge malikaa ves huree ahannaa dhimaalah balahattain kamun hithah ai haa molhe thi vaahak dhakkamun gos 5 minute vegen fandiyaaru ishaaraiy kolli eve, avaha vassalaam kiyaa faibai gen ais ishenee naadhiyaa ge kairee eve, evauthu eyna aves heelaa varah molhey bunjheve, dhenakaa dheneh netheve, libeyne evvana eh mi yothee libifa eve, naadhiyaa molhey bunumun dhen eyah vure bodu ufaa verikameh nonnaane, ehen noon tho eve, aharenves thanks ey bune kairegai hamajehileeemeve.

Edhuvahu eki faharu mathin varah gina vaahaka dhekku neve, interval break gadee gayaa news paper competion oiy iru e house ge class ah ves fansooreh, therasfulhi eh noonee ehen konmes ehcheh hoadhaasheve, ehchehi nethigeneh nooneve, hama naadhiyaa dhekilumuge beynumuga eve, e dhuvahu rahumaiytherikan ge bingaa ves elhuneve, eyge kurin enme ufaavi dhuvaeh kamah vaa bappa rado gadi eh gaindhin dhuvah vure ves e dhuvahu vee ufaa haas kan boedeve. erey othee natheeja faalhu kurumeve, aharennah mubaaratahun libunee 3 vana eve aharenge malikaa ah libunee ebain evvana eve, enme baarah aiyjhei meehakaee hama yageenun ves masheve, aiy jehun huttaalee ehen enmen aiy jehun httaali iru ves hole therein meehaku aiy jahaathee enmen balan feshumunneve. Jalsa nimumun enme furathama gos maruhabaa kee aharenneve, eyna ves shukuriyyaa ey bune varah gina vaahaka dhekki eve, adhi e dhuvahu eyna vakihisabaakah hingaaves levuneve, namves mifaharu oneway aa ekkolhasheve. ekuverinney, e dhuvahakee aharen enme ufaavi ehdhuvaheve, hithah aeri eve, mamma bunaa bas ahaigen dhera kameh nuvaane eve, hendhunu bunihen extra ah nudhiyanam mi vee eves kameh nuvikan yageenev.

[to be continued...]
Post a Comment