Saturday, June 25, 2005

Nadhiya

Image hosted by Photobucket.com
This is a story based on true events called "Nadhiya" posted on ekuverin forum by user chaalaaku.

[Chapter] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]


CHAPTER SEVEN


ekuverinney, aharenge lobivaa naadhiya offihah nukunnan fesh*thaa maheh ves nuvanees aharen medhu irumatheege gaumakah kiyavan dhaan hama jehijje eve,ufalaa hithaama eku veema ekan sifa koh dheynee kihineh dhehtho eve, furumaa dhemedhu aharamen dhe meehunah libifai othee enme 2 hafthaa eve,. e vee dhehafythaa gai aharamen dhiya ee ekaku anekkau dhookoh nulaane kamah vaudhu thakaa ahudhu thah vamunneve, ethah ireh vandhen aharne kondu mathee naadhiyaa aharennaa vaki vaathee ruyeve, aharen gendhiya ee aharen kiyavaa nimigen ais naadhiyaa aa indehgen hayaatahugai kuri ah oiy dhuvas thakugea naadhiyaa eku ulheyney ufaa veri goiy eynaa ah kiyaa dhemunneve, naadhiyaa hih hama jassai dhevey tho balamunneve, eynaaa ves ehen meeheh dheke loiybeh nuvaanekamaa aharen annandhen madu kuraaney kamuge furihama yageen kan dhemun gednhiyaeemeve, ekuverinney vaki varakh vure bodah mehaakah ithubaaru kurevenjhaa eynaa bunaa konme baheh hithuge adin gaboolu kuraane noon tho eve, naadhiyaa akee dhuvaaku ves aharennah olhuvalaaa nuvatha dhogeh hadhaafai vaa kujjakah nuvumun aharen ves dhiya ee naadhiyaa ge huri haa baheh gaboolu kuramunneve,

ekuverineyy aharen furaa dhuvas ais jehijje eve, aharen naadhiya agaathu furaa gadi buneemeve, eyge kuree rey aharamen enme fahuge bahdhalu vun ves beyvveemeve, naadhiya aa dhevenjhaa annaane furuvan annaane vaahaka ves naadhiya bunjheve, hulhule ah dhaa gadi dhiya ee kuda than vamunneve, irukolhakaa dhoraa dhimalaah bele eve, mu jizaa thakun namaves naadhiyaa ah aadhevey goiy vaane nama noon heyyeve, enmefahun mamma ayaa ailaa enmen hen thayyaru ve nimumun caru thaku gaa ferry terminal aa dhimaalah nattaalaifeemeve, dhonjhha araa fahu faharah male aa dhimlah balaileemeeve, naahiyaa a ves dhimaa nuvee thaa ey nama ves eyna hithun evaguthu aharen mathin handhaan kuraaney heekoh hih hama jassaalain huree eve,

cheking kuraa gadi jehijje eve, enemnaa salaam kollaafai fahu faharah naadhiyaa adhey tho bal*aleemeemeve, namaves film film gayaa vaahaka vaahakaigai vaahen mifaharaku eheneh nuvi eve, hivvaru kollaafai gos chekin koh nimmaa dhiya gothah jehunee boat ah araasheve, thankolheh lahun vadhevuneema eve, kiyavan dhaa gaumah gos vee enem avahakah naadhiyaa ah e mail eh kollu umeg eummeedhugai avahh gos boat araa nidhaalevey tho beleemeve,

amaan dhathurakah fahu boatais jasafai eve, maa undhago thaka kaa nulaa airport clearenece ein salaamaiy es vegen avaha nukutheemeve, nukiy iru aharamen school kuree batch ge 3 kudhin aharen bal*a ais hutteve, emeehunaa eku bus ah araigen emeehun ge ge ah gos hamajehi laa avaha aadhevunu kamuge habar mamma ashaa naadhiyaa a h dhineemeve...

geygai ulhenee hus dhivehi kiyavaakudhinneve, hindhu kolheh nuve enmenaa ves varah rattehi vejja eemeve, hurihaa enem ekee thanhanah dhiun ves aanu vejje eve, naadhiyaa ves konme dhuvahaku hen e mail fonuvamun gendheve, aharen ves dhuvaalaku dhen thin 4 mail eh nufonuvaa dhuvaheh madhuvane eve,

migothah dhuvas thah vey thu vamun aharen ge furatham test aa kuri mathi laan ehije vee, hama feshen kairivefaa vanikoh kulli akah naadhiyaa ge e- mail es libun hutiijje eve, aharen ekamkue hiyaalu thah madu jassaalafai gendhya ee kiyevumaa ulhevey tho eve, naadhiyaa ah kurevifai vaa ithubaareh ge bodu kamunneve.

[to be continued...]
Post a Comment